Модули и функционалност

Assets

Aктиви

 

Модулът "Активи" служи за управление на активите на фирмата и тяхното използване.

Независимо дали става дума за автомобили, лаборатории, конферентни зали, модулът следи кой и кога е използвал всеки актив и по кой проект да бъдат насочени възникналите разходи.

Accounts

Сметки

 

Модулът "Сметки" служи за управление на банковите сметки и касите на фирмата.

Банковите извлечения във формат MT940 автоматично се зареждат в системата и за потребителя остава да посочи кое плащане по кой проект или фактура да се насочи.

Employees

Служители

 

Модулът "Служители" служи за управление на служителите, работното им време по различни проекти и задачи, отпуски, командировки и др.

Има набор от възможни справки, свързани с личния състав на фирмата.

Contacts

Контакти

 

Модулът "Контакти" служи за управление на контактите с фирми и физически лица, контрагенти на фирмата.

Има функционалност за следене на активности по всеки от тях.

Documents

Документи

 

Модулът "Документи" предлага възможност за създаване, следене и управление на следните документи:

  • запитвания
  • оферти
  • договори
  • фактури
  • приемно-предавателни протоколи
Structure

Структура

 

Модулът "Структура" предлага следната функционалност:

  • управление на потребители и потребителски групи
  • права за достъп до данни и функционалност
  • въвеждане на базова информация за фирмата
  • създаване на структура на фирмата, по която да се събира информация и документи (например проекти, подпроекти, разходни центрове и др.)
  • автоматичен анализ на отделните подразделения на фирмата, както на база приходи/разходи, така и на база ликвидност